how to make a site for free
Mobirise

DPS

Dochádzkový a prístupový systém

Dochádzkový a prístupový systém


Slúžia na sledovanie dochádzky pracovníkov, pohybu pracovníkov v priestoroch objektu, umožnenie alebo znemožnenie prístupu pracovníkom do vyhradených priestorov, ovládanie prístrojov a strojných zariadení, ovládanie vstupných aj prechodových dverí a rámp pre prístup automobilov, spracovanie mzdových a iných podkladov pre pracovníkov organizácie, rozličné vstupné a výstupné kontrolné režimy a pod.
Po vzájomnej dohode je možné zaistiť predvedenie a poskytnúť podrobnejšie informácie o uvedených systémoch. Taktiež je možné prezrieť si jednotlivé systémy v plnej prevádzke 

Mobirise

Terminál INCo-3


Terminál

Terminál INCO-3 je zariadenie pracujúce s identifikačnými, bezdotykovými datovými nosičmi (kartičky alebo prívesky) a je určené na kontrolu vstupov do chránených objektov. Toto zariadenie môže uchovať vo svojej internej pamäti až 250 kódov rôznych ID nosičov, ktorým odblokuje vstup do chránenej zóny. ID nosič sa prikladá k terminálu do vzdialenosti 10 až 15 cm, čím dôjde k načítaniu jeho kódu. K opätovnému načítaniu ID nosiča dôjde až po jeho vzdialení z akčného poľa terminálu a znovupriložení. INCO-3 terminál môže pracovať buď v autonómnom režime (STAND ALLONE), keď ovláda vstup do chráneného priestoru na základe dát uložených vo svojej internej pamäti alebo v režime IN LINE, keď každá akcia zariadenia je ovládaná príkazmi z nadriadeného systému - PC. Terminál sa pripája k PC prostredníctvom komunikačnej linky RS 485 alebo RS 232. 

Mobirise

Acess

SYSTÉM ACCESS II NA KONTROLU VSTUPOV DO CHRÁNENÝCH PRIESTOROV

Základ systému je tvorený vstupnými terminálmi ACCESS II, ku ktorým je možné pripojť rôzne typy snímačov identifikačných kariet ako napríklad snímač magnetických kariet, snímač bezdotykových kariet a snímač kariet s čiarovým kódom. ACCESS II terminály môžu pracovať v závislom režime, keď sú ovládané z nadriadeného - MASTER terminálu alebo v autonómnom režime, keď majú zoznam prípustných kartičiek a program činností uložený v internej pamäti . K terminálu ACCESS II je možné pripojiť dodatočnú externú snímaciu hlavu pre obojstrannú kontrolu prechodov cez vstupné zariadenie (dvere , turniket). Pripojením pomocného modulu mRE33 je možné kontrolovať spätné uzatvorenie dverí a spínať alarm v prípade ich nedovretia do určitého času. ACCESS II je možné programovať v autonómnom režime pomocou servisnej karty alebo z počítača. Pri neautonómnom režime činnosti je riadiaci program uložený v pamäti združovacej jednotky MASTER , ktorá môže programovo obsiahnuť až 31 ACCESS II terminálov. 


Maximálna dĺžka prepojenia medzi zariadeniami môže byť až 1200 m MASTER terminál po naprogramovaní z PC už nevyžaduje ďalšiu komunikáciu s počítačom. Riadi činnosť podriadených ACCESS II terminálov na základe dát uložených vo svojej pamäti. 
Aj záznamové udalosti o prechodoch kartičiek cez kontrolované vstupy ukladá do svojej pamäte spolu s časovými údajmi a inými pomocnými informáciami. 
Tieto údaje z pamäte MASTER terminálu je možné načítať do PC dávkovo alebo ich zobrazovať na obrazovke počítača v ON LINE režime v čase, kedy vzniknú. Na programovanie MASTER terminálov je k dispozícii program MASMAN, ktorý umožňuje komunikáciu s riadiacou jednotkou aj cez telefónny modem. K sériovému portu PC je možné pripojiť až 8 MASTROV. Pre priame programovanie ACCESS II terminálov v autonómnom režime činnosti je k dispozícii program HERMIT. Program PHANTOM môže byť dávkovo spúšťaný z užívateľskej aplikácie a umožňuje komunikáciu s ACCESS II aj MASTER terminálom.

Mobirise

Timeprox

Terminál TIMEPROX

Terminál TIMEPROX je určený na snímanie dochádzkových údajov pracovníkov, kontrolu ich pohybu v priestoroch pracoviska, zber dát o ich pracovných úkonoch, sprostredkovanie odkazov pre vybranú skupinu a tlač informačných údajov cez spriahnutú tlačiareň. Pri registrácii kartičky terminál zobrazuje na displeji sprievodný text, akusticky signalizuje akceptáciu úkonov a pomocou hlasového modulu môže poskytovať podporné informácie o aktuálnych stavoch systému. Funkcie TIMEPROXu je možné voľne programovať pomocou počítača. 


 K tomuto účelu slúži program TA75, pomocou ktorého možno vygenerovať aplikačný program riadiaci činnosť zariadenia. Okrem tohto aplikačného generátora, sú k dispozícii programy PHANTOM a TA určené pre komunikáciu s terminálom. K jednému sériovému portu počítača je možné pripojiť až 31 terminálov. Počítač môže komunikovať s terminálom prostredníctvom prenosu typu RS 232, RS 485 alebo RS 422. Maximálna vzdialenosť medzi PC a terminálom môže byť pri prenose RS 485/422 do 1200 m. Pri väčších vzdialenostiach môže terminál komunikovať s počítačom prostredníctvom interného alebo externého modemu.

Mobirise


wtk-2

Terminál WTK-20Terminál WTK-2 je určený na snímanie identifikačných kódov kartičiek / príveskov a ich zobrazenie pomocou PC. Podľa typu osadenej čítacej hlavy je schopné načítať kartičky typu MIFARE, EM, MARIN, HID, A MOTOROLA/INDALA. Zariadenie môže pracovať v dvoch režimoch z hľadiska komunikácie s PC.

V prvom prípade sa WTK -2 emuluje klávesnicu počítača a zobrazenie načítaných kódov nevyžaduje žiadnu SW podporu. Takýto režim sa využíva na priame zadávanie identifikačných kódov do programových aplikácií. V druhom pracovnom režime WTK-2 vysiela načítané kódy na sériový port PC (COM,USB) preddefinovanou prenosovou rýchlosťou a formátom. V tomto režime je možné vysielané kódy zobrazovať na PC b hyperteminálovom móde.


Mobirise


Terminal IDENT


 Terminál IDENT sa pripája po rozhraní RS 232 k PC, alebo inému nadradenému zariadeniu. Slúži na vyčítanie čísla zanamenaných kartičiek (nosičov). Má dva vstupy na pripojenie dvoch snímačov, pracujúcich so štandardným protokolom pre magnetické kaartičky s druhou stopou. Ďalej obssahuje relé so spínacím kontaktom, ktoré je ovládané z pc. Zopnutie relé indikuje LED dióda D2. Každý terminál má aj svojuj ednečnú MASTER kartu, po zázname ktorou sa relé zopne na čas 4 sekundy, a to aj vtedy, keď je terminál dátovo odpojený do svojho nadradeného PC. V takomto prípade stavová indikačná LED dióda D3 svieti červenou farbou.

K terminálu sa dodávajú dva DEMO programy, v EXE verzii a v zdrojovom tvare v jazyku C. Program D1IDENT.EXE umožňuje prevádzku terminálu s ručným riadením komunikácie. D2IDENT.EXE-u pracuje v automatickom režime, s možnosťou ovládania relé.

Uživateľský pragram s názvom IDENT umožňuje registrovať záznamydo jedného snímača ako príchod, do druhého ako odchod, s následným vyhodnotením času prítomnosti užívateľov, vytláčanie zostáv na tlačiarni. Po zázname sa užívateľom do terminálu sa na obrazovke monitor PC rozsvieti jeho fotografia s menom a inými personálnymi údajmi.

Mobirise

Finger print

Terminál na snímanie odtlačkov prstov.


• Viacúčelové zariadenie na snímanie, odpamätávanie a vyhodnocovnaie infomácií pomocou odtačkov prstov.

• Snímanie vzoriek odtlačkov pomocou pohybu prsta cez tepelné čidlo zariadenia, alebo priložením prsta ku kapacitnému snímaču

• Autonómna činnosť alebo možnosť pripojenia k nadriadeným elektonickým inetifikačným zariadeniam.

• Prenos identifikačných údajov do nadriadených systémov cez rozhranie ABBATRACK II alebo WIEGAND26/40

• Kapacita internej pamäte pre vzorky odtačkovaje 4500.

• Vlastná pamäť pre uchvanie časových transakčných údajov s kapacitou 12 800 záznamov

• Možnosť identifikácie osoby pomocou piatich vzoriek odtlačkov prstov

• Programovanie terminálu z PC pomocou ASCII znakov cez rozhranie RS232 alebo RS485 

Dajte o nás vedieť!

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Obchodné meno: TKC alarm, s.r.o.
Sídlo: Ďurkov 394, 044 19
Prevádzka: Vrabčia 10, Košice
Právna forma: Spoločnosť
s ručením obmedzeným
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 9928/V Štatutárni zástupcovia:
Andrej Obšitoš
(mobil:0908 521 540)

IČO: 361 79 701
DIČ: 2020044565
IČ DPH: SK2020044565
Bankové spojenie:
VÚB a.s.
Číslo účtu IBAN: SK36 0200 0000 0043 6957 9057, SUBASKBX

Adresa prevádzky

TKC alarm s.r.o.
Vrabčia 10
040 01 Košice

Kontakt

Email: obsitos@tkcalarm.eu
Mobil: +421 908 521540